Skip to main content Skip to footer

Privacyverklaring

Fysiotherapie Hoogkerk de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen  van de wettelijke  bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij dit privacystatement opgesteld. U kunt deze te allen tijde op onze website raadplegen.

Contactgegevens:

Fysiotherapie Hoogkerk
Hoendiep 221
9745 EE Hoogkerk
Nederland
info@fysiotherapiehoogkerk.nl

J. Manning is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Hoogkerk Hij is te bereiken via info@fysiobakker.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Hoogkerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren. Wanneer wij gezondheidsgegevens of andere gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.

Uw persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna gedurende 15 jaar conform de bewaartermijn volgens de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst opgeslagen.

 

Persoonsgegevens  van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Langeveld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en ) kan Fysiotherapie Langeveld de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegeven worden door Fysiotherapie Langeveld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (het elektronisch patiënten dossier ook wel afgekort met EPD)
 • Het verzorgen van patiënttevredenheidsonderzoek
 • Het deelnemen aan data verzameling ten behoeve van benchmark fysiotherapie en verbetering van de kwaliteit. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties
 • Het veilig en versleuteld kunnen versturen van behandelgegevens aan verwijzers t.b.v. behandelproces

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook  verplicht de opgevraagde gegevens af  te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk  toestemming voor geeft.

 

Europa

Wij verstrekken geen persoonsgegevens partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken  enkel en alleen  persoonsgegevens  van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Fysiotherapie Hoogkerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen  genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Hoogkerk  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding  daarvan;
 • We hanteren  een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren  en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van technische/funcionele, analytische en tracking cookies (van derden). Lees meer over hoe www.fysiobakker.nl met deze cookies omgaat in ons cookiebeleid.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde  verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van  privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.
 

 

Laatst geüpdatet op 18-09-2023